Паспорти лоињаи ШДБХ №1:

Ташкили Маркази хизматрасонии тиббї ва маишї

дар шањри Истаравшан

 

Масоњати умумї – 1 Га

Иншоотњои мављудаи аввалия – Осоишгоҳи  кӯдаконаи «Гули сурх»-и шањри Истаравшан барои 60-70 нафар. Иборат аз 1 адад бинои якошёна ва дигар иншоотњои ёрирасон

Соли ба истифодадињї – 1970

Ањолии маќсаднок: Љамоати Гули сурх — 45 њаз. нафар, ш.Истаравшан -258 њаз. нафар, инчунин ањолии ноњияњои њамсарњди Зафаробод, Шањристон ва Деваштиљ;

 

1 Номгўи лоиња Ташкили Маркази хизматрасонии тиббї ва маишї дар шањри Истаравшан
2 Соња Тандурустї
3 Самти татбиќи лоиња хизматрасонии иљтимої
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шањри Истаравшан, Љамоати Гули Сурх
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 1 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон ва азнавсозї: 1,5 сол,  истифодабрї: 13,5 сол
7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Бо маќсади ташкили инфрасохтор ва шароити муносиби љавобгў ба талаботњои муосир барои расонидани хизматрасонињои тиббї ва маишї ба ањолии шањри Истаравшан ва ноњияњои наздик, инчунин паст намудани  сатњи беморшавї ва баланд бардоштани саломатии ањолї, дар доираи механизми ШДБХ бунёд намудани Маркази хизматрасонии тиббї ва маишї дар заминаи Осоишгоҳи кўдаконаи Гули Сурх, воќеъ дар љамоати Гули Сурхи шањри  Истаравшан. Лоињаи мазкур, њамзамон таъмини хизматрасонии босифат ва муосири ташхис ва табобати кўдакон ва маъюбонро дар назар дорад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња Сохтмони нав ва азнавсозии бино ва иншотњои мављудаи  Осоишгоҳи кўдаконаи Гули Сурх. Љорї намудани  усулҳои табобати муосири тиббї-терапевтї. Ташкили шароит барои гузаронидани ташхис тариќи технологияњои њозиразамон ва мутахассисони баландтаљриба, инчунин таъмини хизматрасонињои сифатнок ва самарбахши тиббї.
10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи Осоишгоҳи кўдаконаи Гули Сурх ва минбаъд идораи Маркази ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— таъмини сохтмон ва амалисозии корњои азнавсозию таъмир љињати ташкили шароити зарурии фаъолияти Марказ;

— харидорї ва насби таљњизотњои муосир дар Марказ;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии бино, иншоот ва таљњизотњо, инчунин фаъолияти самараноки Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ Сохтмон, истифодабарї ва супоридан
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос ш. Душанбе, куч. Шевченко 69

Тел: (992 44) 600 60 02, (992 37) 221 12 48

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №2:

Сохтмони инфрасохтори аввалияи МОИ «Суѓд»

 

Масоњати умумї — 320 Га

 

Бино ва иншоотњои сохташуда дар ҳудуди МОИ110 Га

 

Шумораи субъектњои иќтисодии МОИ  – 30 адад

 

Масофа:

— то маркази ш. Хуљанд – 8 км

— то сарњади Ўзбекистон – 70 км

Роњи наќлиёт  – Дастрасии мустаќим ба шоњроњи байналмиллалї

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони инфрасохтори аввалияи МОИ «Суѓд»
2 Соња инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, минтаќаи саноатии љанубї-ѓарбӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 26  300 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

истифодабарї: 25 сол.

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Марњилаи аввал (10 млн. доллари ИМА):

— Сохтмони иншоотњои идораи  амнияту оташнишонї ва муҷаҳҳазгардонии онњо бо воситаҳои алоќаи шабакаи умумӣ ва лавозимоти муњофизат.

— Сохтмони бинои маъмурї.

— Барќарорсозии истгоњи обкашї, системаи обпарто ва ќисми шабаки корезии мављудбуда.

Марњилаи дуввум (16,3 млн. доллари ИМА):

— Ободгардонї, муљањазгардонї ва аз лиҳози инфрасохтори барои истифодаи маъмуриву истеҳсолӣ омода намудани тамоми ҳудуди МОИ-и Суѓд, аз љумла сохтмони коллеторњои зеризаминї барои гузаронидани шабакањои комуникатсионї (газ, об, нерӯи барќ, корез, алоќа ва ѓ.)

— сохтмони зеристгоњи нави барќии «Ѓарбї» бо тавоноии 135 мВт.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња Минтаќаи озоди иќтисодии Суѓд дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008, №277 таъсис дода шудааст. Бо маќсади таъмини фаъолияти самарабахши  Минтаќаи озоди иќтисодии Суѓд аз љониби маъмурияти он Барномаи чорабинињои аввалиндараља ва афзалиятнок тањия гардид, ки сохтмони инфрасохтори аввалияи МОИ «Суѓд» аз ќабили ин чорабинњо ба њисоб меравад.
10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши инфрасохтор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ Сохтмон, истифодабарї ва супоридан
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №3:

Ташкили Маркази наќлиётї-логистикї дар МОИ-и «Суѓд»

 

Масоњати умумї — 320 Га

 

Бино ва иншоотњои сохташуда дар ҳудуди МОИ110 Га

 

Шумораи субъектњои иќтисодии МОИ  – 30 адад

 

Масофа:

— то маркази ш. Хуљанд – 8 км

— то сарњади Ўзбекистон – 70 км

 

 

1 Номгўи лоиња Ташкили Маркази наќлиётї-логистикї дар МОИ-и «Суѓд»
2 Соња наќлиёт
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, минтаќаи саноатии љанубї-ѓарбӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 50  000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол

истифодабарї: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Ташкилшавии Маркази наќлиётї-логистикӣ дар њудуди Минтаќаи озоди иќтисодии Суѓд ба рушду равнаќ додани бозори дохиливу байналмилалї равона мегардад. Дар ин ҷода, дар назар аст, ки заминаи мусоид барои таъмини хизматрасонињои наќлиётию логистикии сатњи байналмилалї, ташкили иќтидорњои нав љињати рушди боркашонии контейнерї ва нигоњдори борҳо дар Анборхонаҳои дараљаи хусусии «А» муњайё карда шавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња МОИ-и Суѓд минтаќаи муҳиме ба њисоб меравад, ки дар чорраҳаи шоҳроҳҳои тиҷоратӣ ва хатсарйҳои нақлиётии минтақавӣ чойгир гирифтааст. Дар ин љода, барои лоиҳаи мазкур маълмуот ва њуљљатгузории муфид оид ба талаботњои тиҷоративу логистикї љињати ташкили хатсайри муфиди наќлиётї, аз љумла хатсайрњои байни давлатњои Туркиё ва Хитой, инчунин давлатњои Шарќи дур тартиб дода шудааст.

Бо татбиќи лоињаи мазкур афзоши шумораи субъетњои нави МОИ Суѓд ва ташкили љойњои нави корї, инчунин афзоиш ёфтани гардиши наќлиёти автомобилї тариқи шоњроњњои аосисии мамлакат ва аз ин њисоб рушди хизматрасонињои назду атрофи роњи наќлиёт ва бевосита бахши хусусї, дар назар аст.

10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши инфрасохтор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ — сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон

Маъмурияти МОИ-и Суѓд

14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

Тел. Маъмурияти МОИ : (992 48) 701-45-29

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №4:

Сохтмони коргоњ барои коркарди партовњои маишї ва коррезї дар њудуди МОИ «Суѓд»

 

 

Иќтидори лоиња:

Њаљми партовњои сахт барои коркард дар як сол — 350 000 метри кубї;

Њаљми партовњо корезї барои коркард дар як рўз — 90 000 метри кубї;

 

Имконият барои истењсоли:

— нерӯи барќ – то 4,5  МВт 

— Буѓи технологї 3,5  МВт

 

Ањолии маќсаднок: ш. Хуљанд, субъектњои МОИ «Суѓд»

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони коргоњ барои коркарди партовњои маишї ва коррезї дар њудуди МОИ «Суѓд»
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња хизматрасонии иљтимої
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, минтаќаи саноатии љанубї-ѓарбӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 18 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 3 сол

Истифодабарї: 17сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Бинобар њолати мављудаи экологї, айни замон зарурати ташкили коргоњи коркарди партовњо дар њудуди МОИ «Суѓд» бо истифода аз технологияи катализ бо ҳарорати паст, барои маљмуан тозагардонии масрафи канализатсияи шаҳрӣ (45 њаз. метри кубї ва то 100 тонн партовњои сахти маишї) ва барњам додани партовгоњњо, ба миён омадааст.

Сохтмони коргоњ дар заминаи масоҳатҳои партовгоҳҳои ш. Хуљанд ба нақша гирифта шудааст. Дар баробари коркарди партовњои маишии ҷамъоваришаванда, лоиња њамчунин коркарди партовњои тагшиншудаи њавзњои обтозакуниро барои азхудкунии 80 гектар заминҳо дар назар дорад.

Дар натиљаи татбиќи пурраи лоиња имконияти истењсоли 4,5 МВт ќувваи барќ ва 3,5 МВт буѓи технологї фароњам оварда мешавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња Таъмини коркарди самарабахши партовњо ва бењтар намудани њолати экологї дар мањали атрофи поёнии дарёи Сирдарё.

Истењсоли нерўи барќ ва буѓи технологї аз манбаъҳои  алтернативї.

10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ Сохтмон, истифодабарї ва супоридан
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №5:

Сохтмони Маркази намоишгоњи байналмилалї

дар шањри Душанбе

 

Масоњати умумї — 28162 м2

Масоњат зерсохтмон– 7063 м2

Иншоотњои лоињавї – 2 толори намоишгоњ ба масоњати умумии 5251 м2, бинои 22-ошёнаи маъмурї ва мењмонхона, долони намоиши воситањои наќлиётї ва механизмњо, иншоотњои ёрирасон, минтаќаи фароѓатї барои иштирокчиёни намоишгоњ, фавворањо ва ғ.

 

Њаљми эҳтимолии корҳои сохтмонӣ171511 м3

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Маркази намоишгоњи байналмилалї дар шањри Душанбе
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) шањри Душанбе, ноњияи А. Сино, шањраки 83-юм
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 15 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 4 сол,

Истифодабарї: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Лоињаи ангоравии Маркази намоишгоњи байналмилаллї дар шањри Душанбе дар асоси супориши Кумитаи меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст.

Тибќи лоиња дар њудуди ќитъа бинои асосии намоишгоњ, ки дар ќисмати шимолии он як долони намоиши наќлиёт ва механизмњо, дар ќисмати љанубиаш биноњои лоињавии дар оянда (аз рўи дурнамо) сохташавандаи Марказ, минтаќаи фароѓатї, фавворањо ва таваќќуфгоњи наќлиётї пешбинї шудаанд.

Дар бинои асосии Марказ ду толори калони намоишї, маљлисгоњ ва ошхона, дар ќисмати марказии он бинои элипсшакли 22 ошёнаи дорои ќимсатњои маъмурию мењмонхона ва ќисмати алоњида барои мењмонњои олимаќом пешбинї гардидааст.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња — ташкили майдони махсус барои гузаронидани намоишҳо, муаррифї ва оммавигардонии намудњои навини молу мањсулот бо дарназардошти таъмини фурўши минбаъдаи онњо, инчунин фароњамсозии шароити мусоид барои ташаккули муносибатњои тиољративу иќтисодї бо харидорони эњтимолии байналмилалию минтаќавї.

— расонидани хизматрасонии комплексӣ ба иштирокчиён дар љараёни ба тасвибрасонии ќарордодњои тиљоратї, ба роњ мондани њамокрињо, ба низом даровардани љараёни савдои чакана, тањлил ва омода намудани маълмумоти воќеии зарурї ва ташкили рекламањо;

— расонидани хизматрасонињо оид ба шиносої намудани намудњои навини молњо ва ба имзорасонии ќарордњои тиљоратии мутаалиќи онњо, инчунин бо дарназардошти љалби олимон ва мутахассисони пешбари соња ба талабгорон таъмин намудани маълумотњои тиљоратї ва илмию техникї.

10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори макраз то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ — сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №6:

Азнавсозии кўдакистони №7-и шањри Њисор

Масоњати умумї – 600 м2

 

Иќтидори лоиња – 120 кӯдак дар як сол

 

Иншооти аввалия – бинои Кўдакистони №7

 

Соли ба истифодадињї – 1970 г.

 

Миќдори ошёна  –  2

 

Ањолии маќсаднок: шањри Њисор- 290  њаз. Нафар аҳолӣ

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии кўдакистони №7-и шањри Њисор
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња хизматрасонии иљтимої
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Шањри Њисор, кўчаи Бањор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 160 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозї ва таъмир: 2 сол,

Иљора: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Лоињаи мазкур азнавсозї ва таъмири капиталии биною иншоотњо ва таљњизонидани кўдакистони №7-ро дар мувофиќа бо талаботњои муосир, тибќи механизми ШДБХ дар назар дорад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња Маќсади лоиња паст намудани сатњи норасоии муассисањои томактабї дар шањри Њисор барои 120 ҷой кўдакони сини томактабї ва бевосита дар шањр ташкил намудани муассисаи томактабии хозиразамон бо сатњу сифати олї љињати таъмини хизматрасонињои зарурї ба ањолӣ, мебошад
10 Иштироки давлат — Маблаѓгузории 5%-и лоиња ШДБХ аз њисоби маблаѓњои буљљети мањаллї

— Дастгирї ва мусоидати њуќуќии татбиќи комили лоиња;

11 Иштироки шарики хусусї — Маблаѓгузории 95%-и лоињаи ШДБХаз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— гузаронидани азнавсозї, таъмир ва таљњизонидани кўдакистон.

— ҳуқуқи истисноии ба иҷора гирифтани кӯдакистон дар доираи муқаррорти Созишнома

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ Сохтмон, иљора ва супоридан.

 

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шаҳри Њисор
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос ш. Њисор, куч. И. Сомонї  10 
тел: (992 3139) 8-31-39, 27-9-40 

Паспорти лоињаи ШДБХ №7:

Ташкили маркази иттилоот, инноватсия ва дастгирии соњибкорї дар њудудї МОИ-и Суѓд

 

Масоњат зерисохтмонӣ– 10000 м2

Нишондоди ошёна – 12 ошёна

Иншоотњои лоињавї:

Масоњатњои корї — 2500  м2

Ќањвахона – 500  м2

Анборхонањои зеризаминї  – 1200 м2

Толорњои конфронс —  2 адад.

Таваќуфгох – 2500  м2                       

Ободгардонии гирду атроф – 2500  м2

Муштарињои маќсаднок: субъектњои МОИ, корхонаву ташкилотњои мањаллї ва хориљї

 

1 Номгўи лоиња Ташкили маркази иттилоот, инноватсия ва дастгирии соњибкорї дар њудудї МОИ-и Суѓд
2 Соња Инфрасохтор, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, минтаќаи саноатии љанубї-ѓарбӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 5 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 4 сол,

Истифодабарї: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа — Муњайё сохтани фазои муосид барои рушди соњибкорї ва дастгирии корхонаву ташкилотњои МОИ ва берун аз он;

— Мусоидат намудан дар таљдид, азнавсозї ва муосиргардонии инфрасохтори истењсолї;

— Љалби илму таљрибаи муосир, сармоягузорї ва технологияњои инноватсионї;

— Баланд намудани малакаи касбии мутахассисони корхонањо тариќи ташкили тренинг ва машваратњои шаклњои муосиру дастрас дар соњаи идоракунї, маркетинг ва ѓайра илмњои махсус;

— Ташкили љойњои нави корї;

— Истењсол ва пешбарї намудани молу хизматрасонињои раќобатпазир;

— Мусоидат дар таъмин намудани фаъолияти муназзами субъектњои МОИ.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња Лоињаи мазкур барои рушди соњаи технологияњои иттилотию коммуникатсионї, соњибкории инноватсионї дар вилоят ва дар маљмўъ дар мамлакат, тавассути баќайдгирї ва истифодабарии масоњатњои Марказ аз љониби корхонањои ватанї ва хориљии самти фаъолияти технологияњои иттилотию комуникатсионї ва инноватсионї, имконият фароњом месозад. Дар ин замина, аз љониби корхонањои мазкур љалби сармояи мустаќим ва тенологияњои инноватсионї, инчунин афзоиши њосилнокии мењнат, иќтидори содиротї ва оммавишавї мањсулот ва хизматрасонињои ташкилотњои соњаи ТИК таъмин карда мешавад.
10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавии мазкур то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтори лоињавии мазкур;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ — сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №8:

Сохтмони хати оби нўшокї ба МОИ-и Данѓара

 

 

Масоњати умумї МОИ-и Дангара – 521,3 Га

 

Дарозии умумии хати об – 12 км

 

Хусусиятиқубурњо насбшаванда—  ќубурњои пластикї деаметраш 500 мм.

 

Корњои иловагї: Сохтмони 2 адад обанбор, ҳаљми хар якеаш 4000 м3

 

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони хати оби нўшокї ба МОИ-и Данѓара
2 Соња Обтаъминкунї
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иљимої
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Хатлон, ноњияи Данѓара,  шоњроњи наќлиётии Душанбе-Кӯлоб
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 5 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарї: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Гузаронидани 12 км. хати оби нўшокї аз канали Данѓара то њудуди дохилии  МОИ-и Данѓара бо дарназардошти   истифодаи ќубурњои пластикии деаметраш 500 мм. ва сохтмони 2 адад обанбор, њаљми хар якеаш 4000 м3.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња Таъмини муназзами иншоотњои МОИ-и Данѓара бо оби нўшокї бо маќсади таъмини шароити зарурӣ ҷиҳати амалишавии сохтмонњои минбаъдаи биною иншоотњо аз љониби субъектњои иќтисодии МОИ.
10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифода ва идораи  иншоотњои обтаъминкунии то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши таљњизоту иншоотњои шабакаи таъмини оби нўшокии терминал;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ 1.      Сохтмон ва супоридан

2.      Сохтмон истифодабарї ва супоридан

 

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Маъмурияти МОИ-и Данѓара
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос Вилояти Хатлон, ноњияи Данѓара, љамоати дењоти Лоњур

Тел: (992 8331) 222-345

Факс: (992 8331) 221-015

Намояндагии маъмурияти МОИ Данѓара дар ш. Душанбе: кӯч. Дустии Халкњо 94

Тел: (992 37) 227-41-17

Факс: (992 37) 221-41-16

 

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №9:

Гузаронидани хати роҳи дохилии МОИ«Данғара»

 

 

Масоҳати умумии МОИ «Данғара» – 521,3 Га

 

Дарозии умумии роҳҳо12 км

 

Субъектҳои маќсаднокайни замон дар ҳудуди МОИ 26 субъект (корхона) ба қайд гирифта шудааст.

 

1 Номгўи лоиња Гузаронидани хати роҳи дохилии МОИ «Данғара»
2 Соња Нақлиёт
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Хатлон, ш. Данғара, шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 8 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон 3 сол,

истифодабарӣ: 15сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Гузаронидани хати роҳи дохилии МОИ «Данғара» бо дарози 12 км. мувофиќи талаботњои байналмилалӣ дар мавриди ташкили минтаќањои озоди иќтисодї бо маќсади рушду равнаќ додани фаъолнокии иқтисодӣ ва сармоягузории минтақа.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъмини ободонии ҳудуди дохилии МОИ ва сохтани роҳҳои дохилӣ барои таъмини истифодаи сифатнок ва дастраси биноҳо ва иншоотҳо аз љониби субъетњои  МОИ-и «Данғара» бо истифода аз механизмҳои ШБДХ
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавии мазкур то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтори лоињавии мазкур;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

1.      Сохтмон ва супоридан

2.      Сохтмон баистифодабарӣ ва супоридан

3.      Сохтмон иҷора ва супоридан

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мудирияти МОИ«Данғара»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лоҳур

Тел: (992 8331) 222-345

Факс: (992 8331) 221-015

Намояндагии мудирият дар шаҳри Душанбе: куч. Дустии Халқҳо (Дружба Народов) 94

Тел: (992 37) 227-41-17

Факс: (992 37) 221-41-16

 

 

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №10:

Гузаронидани хати ќубурњои корезї ва бунёди иншооти  обтозакунии МОИ-и «Данғара»

 

Масоҳати умумии МОИ «Данғара» – 521,3 Га

 

Дарозии умумии қубурҳои корезї 11 км

Хусусияти қубурҳо қубурҳои пластикӣ диаметраш 600 мм.

 

Субъектҳои мақсаднокайни замон дар ҳудуди МОИ 26 субъект (корхона) ба қайд гирифта шудааст.

 

 

1 Номгўи лоиња Гузаронидани хати ќубурњои корезї ва бунёди иншооти  обтозакунии МОИ-и «Данғара»
2 Соња Отаъмикунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Хатлон, ш. Данғара, шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 25 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон 2 сол,

истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар дохили ҳудуди МОИ «Данғара» сохтани шабаки корезї бо дарозии 11 км. ва бунёди иншооти обтозакунї барои таъмини ободонии Минтаќаи озоди иќтисодї
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъмин намудани эҳтиёҷоти МОИ «Данғара» ба шабакаи корезї, обпарто ва иншооти обтозакунии худї.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавии мазкур то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтори лоињавии мазкур;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

4.      Сохтмон ва супоридан

5.      Сохтмон баистифодабарӣ ва супоридан

6.      Сохтмон иҷора ва супоридан

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мудирияти МОИ«Данғара»
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лоҳур

Тел: (992 8331) 222-345

Факс: (992 8331) 221-015

Намояндагии мудирият дар шаҳри Душанбе: куч. Дустии Халқҳо (Дружба Народов) 94

Тел: (992 37) 227-41-17

Факс: (992 37) 221-41-16

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №11:

Азнавсозии НБО-и хурди «Питовкул» дар ноҳияи Ляхш

 

Иншооти аввалия — НБО-хурди Питовкул, иборат аз 2 аргрегати (2х230 кВт)

 

Соли баистифодадињї – 1963 с.

 

Иқтидори лоиҳа:

Аҳолии маќсаднок- 6478 нафар;

истеҳсолинерӯибарқ 460 кВт/соат

 

Корњои иловагїгузаронидани канал ва ё қубурҳои обї

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии НБО-и хурди «Питовкул» дар ноҳияи Ляхш
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Ляхш, деҳаи Питовкул
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Таҷдид ва сохтмон 1,5 сол, истифодабарӣ: 15сол
7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Азнавсозї ва муосиргардонии пурраи НБО-и хурди “Питовкул” бо дарназардошти гузаронидани канал ва ё хати ќубурњои обї барои таъмини обёрии обанбори НБО-и  хурд аз дарёи Питовкул, ки дар масофаи 1,5 км. дур аз обанбор ҷойгир аст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – азнавсозии НБО-и хурди кӯҳна ва баланд намудани иқтидори истеҳсолии он мебошад, ки барои таъмини нерӯи барқи дењаи Питовкул ва дењањои њамсоя истифода бурда мешавад.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи НБО-и хурди “Питовкул» то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтори лоињавии мазкур;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

сохтмон, истифодабарӣ ва супоридан
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати саҳомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони  И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №12:

Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри Кўлоби вилояти Хатлон

 

Сохтмони зарурӣ:

таъсиси полигони нав барои

гўронидани 830 000 м3 партов.

сохтмони маркази идоракунии партовҳо

Объектҳои мавҷуда:

— полигон барои гуронидани патовҳои сахти маишї (ПСМ) – 120000 м3

воқеъ дар ќисамати ҷанубу-шарқї, дар масофаи  4 км. дур аз маркази шаҳр.

Аҳолии мақсаднок: шаҳри Кўлоб – 101  ҳазор нафар. Аҳолии љамоатњои наздик – 93  ҳазор нафар

 

1 Номгўи лоиња Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри Кўлоб
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилоти Хатлон, шаҳри Кўлоб,
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 5 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња сохтмон: 2 сол,

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 4 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

— Сохтмони полигони нав мутобиқи  талаботи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар бораи полигонҳои партовњо

— Безараргардонии полигони амалкунанда барои бартараф кардани хавфњо ба  аҳолӣ  ва  кам кардани таъсироти он ба муҳити зист;

— Азнавсозии анбори марказӣ бо мақсади такмили идоракунии корпоративӣ ва беҳтар намудани шароити меҳнат;

-Васеъгардонї ва беҳтар намудани низоми ҷамъоварии ПСМ љињати  фаро гирифтани 100%-и шаҳр бо контейнернҳои ҷамъоварии ПСМ. Бо дарназардошти харидории воситаҳои нақлиётии навини дорои иќтдорњои баланди њосилнокї, боз њам беҳтар намудани сатҳи самаранокӣ ва шароити меҳнат.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Татбиқи лоиҳаи мазкур барои беҳтар намудани низоми мављудаи муомилоти ПСМ дар шаҳри Кӯлоб,  рушди инфрасохтори нави ПСМ, кам намудани таасуроти манфї ба муњити зист, беҳтар намудани нишондиҳандаҳои экологӣ, кам кардани харољотњо, баланд бардоштани самаранокӣ ва пурзўр намудани мониторингу назорати воќеии љараёни муомилот бо ПСМ, имконият фароњам месозад.
10 Иштироки давлат

 

— шарики давлатї дар доираи муњлатњои муќрраршудаи Созишномаи ШДБХ харољотњои шарики хусусиро оид ба таљдид ва харидорї, инчунин дигар пардохтњои дар созишномаи њисобишударо пардохт менамояд
11 Иштироки шарики хусусї

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

-харидори воситаи наќлиётї ва таљњизоти дахлдор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон ва супоридан;

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) КВД «Хоҷагии манзилию комунилӣ»
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Душанбе, куч. Қарабоев 56

Тел: (992 37) 233-49-83

Факс: (992 37) 221-77-96

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №13:

Сохтмони коргоҳи коркарди партовҳои истеъмолї

дар шаҳри Душанбе

 

 

 

 

Масоҳати умумӣ – 40 ГаКорњои сохмонї— сохтмони коргоҳи коркарди партов

Объектҳои мавҷуда:

— полигон барои гӯронидани партовҳои ПСМ, воқеъ дар масофаи 5 км. дур аз Дарвозаи даромадгоњи шањри Душабе, шоњроњи Душанбе-Ваҳдат

Иқтидори лоиҳа:

Ҳаҷми партовҳо дар як шабонарӯз

— 1500 тонн партовҳои саноатӣ ва маишї;

— 150 тонн металњои сабук;

Истеҳсолоти эҳтимолӣ:

қувваи барқ то 50  МВт 

— шифери сиёҳ бо иќтидори 300 т дар як шабонарӯз

— истењсоли олтингугирд бо иќтидори 1,5 т дар як шабонарӯз

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони коргоҳи коркарди партовҳои истеъмолї дар шаҳри Душанбе
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња хизматрасонии иљтимої
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ш. Душанбе, шоҳроҳи М41 Душанбе -Ваҳдат
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 250 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња сохтмон: 2 сол,

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 5 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Таъсиси ширкат оид ба коркард ва идоракунии муомилоти партовҳои истеъмолӣ барои таҷдид ва тиҷоратикунонии низоми ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои истеъмолӣ ва бо ин васила таъмини хизматрасонии босифат ва муосири коммуналї ба аҳолӣ ва корховау ташкилотњои истеҳсолӣ
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

 

 

— коркарди партов бо мақсади ташкили истеҳсолоти дубора;

— паст кардани хавфњои экологӣ;

— истеҳсоли нуриҳои менаралӣ барои истифода дар заминҳои кишоварзӣ, бо мақсади зиёд намудани ҳосилнокии онҳо;

— истихроҷи ашёи хом барои истеҳсоли гранулњои пластикӣ, металњо, қоғаз ва картон баъди коркарди дувум;

— истеҳсоли олтингугирд;

— истеҳсоли нерӯи барқ;

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти самарбахши инфрасохтор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Душанбе, кӯч. Рудакӣ 80

Тел: (992 37) 223-20-76

Факс: (992 37) 223-20-76

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №14:

Сохтмон ва идоракунии мактаби миёна дар деҳаи

Яккасадаи шаҳри Панҷакент

 

Масоҳати умумӣ – 812 Га

 

Иншооти аавлия – Бинои сохтмонаш нотамоми мактаб

Нишондоди ошёна  — 1

 

Иқтидори лоиҳавӣ: – 300  талаба

 

Аҳолии мақсаднок: аҳолии деҳаи Яккасада – 4012  нафар, инчунин ањолии деҳаҳои  дигари ҳамсоя

 

1 Номгўи лоиња Сохтмон ва идоракунии мактаби миёна дар деҳаи Яккасадаи шаҳри Панҷакент
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шаҳри Панҷакент деҳаи Яккасада
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 220 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Хотима додани сохтмони бинои сохтмонаш нотамоми мактаби миёна дар деҳаи Яккасадаи шаҳри Панҷакент
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъмин намудани дастрасии аҳолии деҳаи Яккасада ва дигар деҳаҳои ҳамсарҳади он ба хизматрасонињои  таълимї дар муассисаи намунавии таълимӣ, дар доираи низоми муқарраршудаи барномаи мактабии таҳсилоти миёна
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Мактаб то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Панҷакент
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Панҷакент, хиёбони Рўдакї 102

Тел. (+9923467) 5-22-44

 

 

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №15:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10 кВ «Ҳисор» шаҳри Ҳисор

 

Масоҳати умумӣ0,75 ГА

Иншооти аввалия – ЗБ «Хисор» -110/35/10 кВ

Иборат аз:

– 3 адад трансформатор (2х25000кВА, 1х10000кВА);

3 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

— 30 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқоли барқ. 

Соли ба истифодадиҳи – 1964.

 

Самтҳои мақсадноки истифода – шаҳр ва деҳаҳои шаҳри Ҳисор

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10 кВ «Ҳисор» шаҳри Ҳисор

 

2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) шаҳри Ҳисор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

 

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар шаҳри Ҳисор, бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии шаҳри Ҳисор
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №16:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/6 кВ «Лоҳур» ноҳияи Рудакӣ

 

Масоҳати умумӣ1,0553 ГА

 

Иншооти аввалия – ЗБ «Лоҳур» -110/35/6 кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (1х16000кВА,1х10000кВА);

 2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       15 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

 

Соли ба истифодадиҳи – 1972.

 

Самтҳои мақсадноки истифода – шаҳр ва деҳаҳои ноҳияи Рўдаки, истгоњи обкашии ноҳия, деҳаҳои нав ташкилшаванда

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/6 кВ «Лоҳур» ноҳияи Рудакӣ
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Лоҳур
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар ноњияи Рўдакї, бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќї
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №17:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Жуков»

шаҳри Душанбе

Масоҳати умумӣ0,75 ГА

Иншооти аввалия – ЗБ «Жуков» -110/35/6 кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (1х16000кВА,1х6300кВА);

 2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       20 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳї – 1978.

 

Самтҳои мақсадноки ичтифода– шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рудакӣхусусан деҳаи Сомон вамаҳалаи Гипрозем.

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Жуков» шаҳри Душанбе
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Сомон
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар дењаи Сомон ва мањаллаи Гипрозем, бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњияи Рўдаки
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №18:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10 кВ «Файзобод»

ноҳияи Файзобод

 

Масоҳати умумӣ 0,51 ГА

 

Иншооти аввалия – ЗБ «Файзобод» -110/35/10 кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (2х10000 кВА);

 2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       20 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи – 1974.

 

Самтҳои мақсадноки истифода – шаҳр ва деҳаҳои ноҳияи Файзобод

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10 кВ «Файзобод» ноҳияи Файзобод
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Файзобод, шаҳраки Файзобод,
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар ноњияи Файзобод ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњия
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №19:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «ДСК»,

ноҳияи Ваҳдат

 

Масоҳати умумӣ 0,51 ГА

 

Иншооти аввалия – ЗБ «ДСК» -110/10 кВ

Иборат аз:

– 1 адад трансформатор (1х10000 кВА);

1 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       10 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи – 1964.

 

Самтҳои мақсадноки иятифода – деҳаи Қирғизон, ноҳияи Ваҳдат

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «ДСК», ноҳияи Ваҳдат
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Ваҳдат, деҳаи Кирғизон
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 2 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар дењаи Ќирѓизони ноњияи Вањдат ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњия
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №20:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10/6 кВ «Чорякорон»

шаҳри Ҳисор

 

Масоҳати умумӣ 0,75 ГА

Иншооти аввалия – ЗБ «Чорякорон» —

110/35/10/6  кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (1х10000 кВА-1х6300 кВА);

– 2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       10 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи – 1970.

 

Самтҳои мақсадноки истифода – деҳаҳои ноҳияҳои Ҳисор ва Рудакӣ

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/35/10/6 кВ «Чорякорон» шаҳри Ҳисор
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Ҳисор, деҳаи Чорякорон
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА  3 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар ноњияњои Њиссор ва Рўдаки ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњияњо
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №21:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Карамқул»

шаҳри Ҳисор

 

Масоҳати умумӣ 0,86 ГА

 

Иншооти авваияа – ЗБ «Карамкул» -110/10 кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (2х6300 кВА);

– 2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       10 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи – 1976.

 

Самтҳои мақсадноки истифода – деҳаи Латабанд, шаҳри Ҳисор

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Карамқул» шаҳри Ҳисор
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) деҳаи Латабанд, ноҳияи Ҳисор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дардењаи Латабанди шањри Њисор ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќї
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №22:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Боботоғ» ноҳияи Рӯдакӣ

 

Масоҳати умумӣ0,22 ГА

 

Иншооти аввалия – ЗБ «Боботоғ» -110/10 кВ

Иборат аз:

– 1 адад трансформатор (1х2500кВА);

1 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       5 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи1976.

 

Самтҳои мақсадноки истифодадеҳаи Эсанбой, ноҳияи Рудакӣ

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Боботоғ» ноҳияи Рӯдакӣ
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) деҳаи Эсанбой, ноҳияи Рудакӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 2 400 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар дењаи Эсанбойи ноњияи Рўдаки ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњия
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №23:

Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Промбаза»

ноҳияи Ваҳдат

 

Масоҳати умумӣ0,20 ГА

 

Иншооти аввалия – ЗБ «Промбаза» -110/10 кВ

Иборат аз:

– 2 адад трансформатор (1х10000кВА-1х6300кВА);

2 адад дастгоҳҳои тақсимкунандаи насби беруна (КРУН)

—       25 нуқтаи баромад ва даромади хати интиқолибарқ. 

Соли ба истифодадиҳи1964.

 

Самтҳои мақсадноки ифтиодашаҳр ва деҳаҳои ноҳияи Ваҳдат

 

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии зеристгоҳи барқии 110/10 кВ «Промбаза» ноҳияи Ваҳдат
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) деҳаи Навобод, ноҳияи Ваҳдат
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА  4 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 2 сол;

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа таҷдиди пурраи зеристгоҳи барқиро бо назардошти иваз намудан ва азнавкунии системаи дастгоҳҳои барқӣ ва ѓайра кисматњои љузъии он мувофиқ ба талаботњои муосир пешбинї менамояд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа – беҳтар намудани интиқоли барқ дар ноњияи Вањдат ва бартараф намудани талафоти  барқ дар шабакањои барќии ноњия
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Ширкати  сањомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик»
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 64
Тел. (+992 372) 29-56-49

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №24:

Барқарор ва азнавсозии шабакаи обтаъминкунии

ноҳияи Шаҳритуз

 

Барои бақарор ва таъмир:

—       иваз намудани шоњќубури пластикии 16-АТМ (диаметраш 426 мм) – 2 км;

—       иваз намудани қубурҳои пластикии диаметраш 100-150 мм

—       Истгоњи насоси обкашї  Д320-50 –          5 адад.

—       Трансформатори ТМ 400 кВт – 2 адад

—       Трансформатори 100 кВт – 3 адад

 

Аҳолии маќсаднок: 17 290 нафар ва 2600 хоҷагињои  дењќонии ноњияи  Шаҳритуз;

 

1 Номгўи лоиња Барқарор ва азнавсозии шабакаи обтаъминкунии ноҳияи Шаҳритуз
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ҷамоати шаҳрчаи Шаҳритуз, ноҳияи Хатлон
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 250 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Барқарорсозии шабакаи обтаъминкунии шаҳраки Шаҳритуз, аз ҷумла шоњқубур ва ќубрњои дохилии системаи обтаќсимкунї, инчунин истгоњњои обкашї бо назардошти таъмиру азнавкунии  системаи таъминоти нерӯи барқи Истгоҳҳои мазкур бо истифода аз механизмҳои ШДБХ тариќи пешниҳоди иншоотҳои зайл ба шарики хусусӣ љињати истифодаи дарозмўҳлати минбаъда.

Беҳтар намудани иќтидорњои шабақаи обтаъминкунии ноҳия,  таъмири саривақтии иншоотњо, баланд бардоштани самаранокии низоми обтаъминкунӣ ва таъмин намудани суботи молиявии он.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа — беҳтар намудани сатњу сифати хизматрасонињои коммуналӣ ва таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ, аз љумла барои 17290 нафар мардуми  ањолинишин ва 2600  адад хоҷагиҳо, ки айни ҳол аз дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ танќисї мекашанд. Беҳтар намудани сатҳи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи иншооти обтаъмаинкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами шабакаи обтаъминкунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳритуз
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳритуз, куч. И. Сомонӣ 54
Тел. (+9923240) 2-16-14

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ № 25:

Таъсиси Маркази ягонаи системаи шабакаи иттилоотӣ-логистики дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Амалҳои зарурӣ:

— ташкили маркази шабақаҳои иттилоотию логистикї дар ҳама шаҳру нохияҳои ҷумҳурӣ;

таъсиси марказҳои минтақавии:

·         Хуҷанд

·         Қурғонтеппа

·         Кӯлоб

·         Рашт

·         Хоруғ

мусоидат ҷиҳати таъмини рушди васеъи муносибатҳо бо ҳамаи ташкилотҳои ватанию байналмилалӣ;

— гузаронидани омўзиш ва тайёр намудани кадрҳо;

 

1 Номгўи лоиња Таъсиси Маркази ягонаи системаи шабакаи иттилоотию логистики дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
2 Соња Нақлиёт
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Шаҳри Душанбе, куч. Айнӣ – 14 а
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 885 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Таъсиси системаи шабакаи иттилоотӣ-логистикї дар саросари ҷумҳурӣ имкон медиҳад, ки доираи васеи хизматрасонӣ ва дастрасии маълумоти сариваќтиро оид ба самти нақлиёти автомобилї ва логистика таъмин карда шавад. Лоиҳа барои фарогирии васеи самтњои хизматрасонии наќлиётї ва логистика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба роњ мондани ҳамоњангсозии босамари хатсайрҳои дохилию байналмилалӣ, тартиб дода шудааст.

Мавриди ќайд аст, ки татбиқи Лоиҳаи мазкур љињати расидан ба њадафњои ассосии стратегияњои миллии рушд ва кам кардани сатњи камбизоатии мамлакат заминаи воќеї фароҳам хоҳад сохт.

Дар ин љода, афзоиши сармояӣ воќеї љињати рушди соҳаи комплекси нақлиётї ва логистика дар роњи таъмини њадафњои стратегӣ ва бевосита афзоиши ММД-и Тоҷикистон шарти зарурї мебошад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Фароҳам овардани шароитҳои мусоиди мултимодалї ва интермодалї барои ҳамлу нақли байналмилалии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикаи наќлиёти ҳавої ва роҳи оҳан, инчунин барои ба роњ мондани ҳамкории иќтисодї дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи ҷанубу шарқӣ.

Дар рафти татбиқи лоиҳа кӯшишњои асосї барои бунёди низоми нави хизматрасонӣ бо истифода аз дастовардҳои навини таҷрибаи ҷаҳонӣ, таҷҳизонидани коргоњњои технологӣ ва марказҳои логистикї бо  системаҳои раќамии компютерӣ ва воситаҳои алоқа, равона карда мешаванд.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Марказ то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии ва фаъолияти муназзами Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Душанбе, кучаи Айнӣ, 14 
тел: (992 37)221-17-13, 222-22-14факс: (992 37)221-20-03

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №26:

Сохтмони бинои шӯъбаи бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Спитамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масоҳати умумӣ1300 м2 

Миқдори ошёна  – 3 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа:

–      Миќдори катҳо барои беморон  94 адад

–      Қабули беморон дар як рузи корї 35 нафар

Ањолии мақсаднок: ноҳияи Спитамен – 137  ҳаз. нафар, инчунин аҳолии ноҳияҳои ҳамсарҳад, аз љумла ноњияњои Ҷ.Расулов, Деваштич, Мастчоҳ ва ш. Бекобод

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони бинои шӯъбаи бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Спитамен
2 Соња Тандурустӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, деҳаи Навкат (маркази ноҳия), кўчаи Спитамен
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 550 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарӣ: 11 сол

ё иҷора: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳаи мазур сохтмони бинои шӯъбаи бемориҳои сироятиро бо иќтидори қабули 35 нафар дар як рўзи ќабул пешбинї намудааст.

Дар заминаи лоиња таъмини хизматрасониҳои тиббӣ оид ба ташхис ва табобати бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла:

— ба кор гирифтани табибон ихтисоси баланд ва дигар кормандони ёрирасон;

— харидорї намудани анљому асбобҳои зарурӣ;

— риояи талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи тандурустӣ;

-амалї намудуни чорањои зарурї барои риояи ҷадвали нақшаҳои кории соњавї, иљрои меъёрҳо бо назардошти риояи нишондодњои муқарраршуда амалӣ карда мешавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Васеъ намудани ҳаҷму намудҳои расонидани ёрии  амбулаторї ва муолиљаи саломатии касалиҳои сироятӣ ба аҳоли ноҳияи Спитамен.

Таҳкими саломатии ашхоси мурољиаткунанда ва таъмини минбаъдаи бењтаршавии сатњи фаъолияти меҳнатии аҳолӣ ва бо ин васила самарбахш таъсиррасонї ба нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ (ҷамъият).

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши инфрасохтор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №27:

Сохтмони Маркази саломатӣ дар ҷамоати деҳоти Т.Улҷабоеви ноҳияи Спитамен

 

Масоҳати умумӣ864 м2

 

Миқдори ошёна 2 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа:

–      Қабули беморон дар як рӯзи корӣ 50 нафар

 

Аҳолии мақсаднок: аҳолии ҷамоати деҳоти Т.Улҷабоев – 34500 нафар ва аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади Тағоияк ва Истиқлол – 52000 нафар аҳолӣ

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Маркази саломатӣ дар ҷамоати деҳоти Т.Улҷабоеви ноҳияи Спитамен
2 Соња Тандурустӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Т. Улҷабоев, деҳаи Навбунёд, кўчаи Марказї
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 250 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 10 сол

ё иҷора: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмон ва таҷҳизонидани Маркази саломатӣ барои расонидани хизматрасонињои тиббї бо иќтидори ќабули 50 нафар дар соати кории якрўза дар ҷамоти деҳоти Т. Улљабоев пешбинї карда шудааст.

Сохтмони мазкур бояд дар доираи қонунгузории љорї дар самти  сохтмон ва архитектураи шањрсозї ба роҳ монда шавад. Иншооти лоињаи ШДБХ бояд бо таҷҳизотҳои босифати тиббї муљљањаз гардонида шавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

— сохтмони муассисаи тиббї љињати таъмини сифатноки хизматрасонињои аввалияи тиббї-санитарї ба ањолии дењањои маќсаднок.

— Мутобиќи талаботњои санадњои меъёрї ташкил намудани шабакаи нуќтањои хизматрасонии тиббї;

— Таъмини хизматрасонии босифати ёрии тиббї;

— Беҳтар намудани сатњи саломатии аҳолї.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Марказ то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №28:

Сохтмони Колеҷи мусиқӣ дар ноҳияи Спитамен

 

Масоҳати умумӣ – 600 м2

 

Миқдори ошёна – 2 ошёна

 

Иќтидори лоиња – 120 хонанда

 

Намуди омӯзиш: Фортепяно, рубоб, дойра, флейта, дутор ва ғ.

 

Ањолии маќсаднок: ноҳияи Спитамен  – 137 ҳаз. нафар ва аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади Ҷ.Расулов, Деваштич, Мастчоҳ ва ш. Бекободи Ҷумҳурии Ӯзбекистон.

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Колеҷи мусиқӣ дар ноҳияи Спитамен
2 Соња Маориф, фарҳанг
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, Ҷамоати шаҳраки Навкат
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 250 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Таъсиси коллеҷи мусиқї барои таъмини нигоҳдорї ва эҳёи мероси фарҳангӣ, рушди нерӯи эҷодӣ ва намудҳои гуногуни санъат.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

— Дастгирии гуногунљабњаи рушд ва тарғибу таблиғоти санъати мусиқӣ дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон;

— Тарғиб намудани мусиқии миллӣ ва классикии академӣ;

— Ҳавасмандгардонии сокинони ноҳияҳои дурдаст ба боигарии фарҳанги мусиқии миллӣ ва ҷаҳонӣ;

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи (ва ё иљораи) Коллељ то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямї ва фаъолияти самарбахши Коллељ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №29:

Сохтмони мактаби миёнаи нав дар ноҳияи Спитамен

 

Масоҳати умумӣ1760 метри мурабба

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Иншоотҳои лоињавї:

Синфхонаҳо – 10 адад

Ошхона – 144 м2

Толори варзишӣ – 720 м2

Маҷлисгоҳ — 300 м2

 

Иқтидори лоиҳа260 талаба дар як сол

Ањолии маќсаднок: ноҳияи Спитамен — 137 ҳаз. Нафар

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони мактаби миёнаи нав дар ноҳияи Спитамен
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, деҳаи Навкат (маркази ноҳия), кӯчаи Спитамен
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 950 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол

Истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 5 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар ҳудуди маркази маъмурии ноҳияи Спитамен — шаҳраки Навкат, кўчаи Спитамен сохтмони мактаби тањсилоти миёна барои 260 ҷой ва идоракунии минбаъдаи он пешбинӣ карда шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъмин намудани дастрасии аҳолии деҳаи Навкати ноҳияи Спитамен ба омӯзиши кӯдакон дар мактаби таҳсилоти умумӣ
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи (ва ё иљораи) Мактаб то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №30:

Сохтмони кўдакистони нав дар маркази ноҳияи  Спитамен

 

Масоҳати умумӣ800 метри мурабба

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Миқдори иншоотҳо:

Синфхонаҳо — 6

Ошхона — 144 м2

Майдончаи кӯдакона — 144 м2

 

Иқтидори лоиҳа230 кўдак дар як сол

Ахолии маќсаднок: шаҳраки Навкат, ноҳияи Спитамен

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони кўдакистони нав дар маркази ноҳияи  Спитамен
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, деҳаи Навкат (маркази ноҳия), кўчаи Спитамен
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 350 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмони кӯдакистони нав дар маркази маъмурии ноҳияи Спитамен (деҳаи Навкат), инчунин таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шаванд
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагона ноҳия Спитамена ба миќдори 230 ҷой ва таъмини маркази маъмурии ноҳия бо кўдакистон сатњу сифати муосир љињати пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №31:

Сохмони иншооти обтаъминкунӣ ва гузаронидани қубурҳои  таќсимоти об дар ҷамоати деҳоти Хурамзамини

ноҳияи Спитамен

 

 

Чоҳҳои обкашӣ1 адад.

 

Дарозии умумии қубурҳои обтаъминкунӣ30 км

 

Иқтидори лоиҳа: аҳолии ҷамоати деҳоти Хуррамзамин — 8000 нафар;

 

Ҳаҷми обтаъминкунӣ — 1000 м3;

 

Арзиши 1 м3оби нушокӣ3,5 сомонӣ

 

1 Номгўи лоиња Сохмони иншооти обтаъминкунӣ ва гузаронидани қубурҳои  таќсимоти об дар ҷамоати деҳоти Хурамзамини ноҳияи Спитамен
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Хуррамзамин
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 450 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 12 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Сохтмони чоњњои обкашї ва гузаронидани  қубурҳои обгузар бо дарозии 120 метр барои бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани  аҳолӣ.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Бо истифода аз механизмҳои ШДБХ ба шарики хусусӣ пешниҳод намудани ҳуқуқи сохтмони иншооти мазкур ва шабакаи обтаъминкунии зарурӣ бо назардошти истифодабарии дарозмуддати минбаъда он.

Баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонии давлатӣ ба аҳолӣ, таъмин ва дастрас намудани оби нўшокии босифат ба аҳолӣ.

Беҳтар намудани сатњи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи иншооти обтаъминкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— сохтмони иншоот ва шабаки обтаъминкунї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки иншоот ва шабаки обтаъминкунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44(+99292) 982-98-13

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №32:

Азнавсозии Кўдакистони «Парасту» дар шаҳри Гулистон

 

Масоҳати умумӣ2464,8  м2

 

Иншооти аввалия – Бинои кўдакистони «Парасту» (Ласточка)

Соли баистифодадиҳи1983.

Миқдори ошёна  – 2 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа250 кўдак дар як сол

 

Ањолии маќсаднок: шањри Гулистон – 46 ҳаз. нафар ањолї.

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии кўдакистони «Парасту» дар шаҳри Гулистон
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, шаҳри Гулистон, кӯчаи Айнӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 160 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозї ва таъмир: 1 сол,

Истифодабарӣ: 15 сол

ва ё иҷора: 25 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳа дар назар аст, ки таҷдид ва таъмири бинои дуошёнаи кӯдакистони «Парасту» бо масоҳати умумии 2464,8 м2, ки худ дар маркази аҳолинишин ҷойгир шудааст, амалї созад. Тибќи лоиња лоињакашї, азнавсозї ва таъмири капиталии иншоот, азнавтаҷҳизонї ва азнавгузаронии шабакаҳои муҳандисї, инчунин таъмини ободонии ҳудуди боғча, харидорї ва насби таҷҳизотҳои махсус ва анљому асбоби зарурї ба наќша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагона дар шаҳри Гулистон ба миќдори 250 ҷой ва таъмин намудани шаҳр бо кўдакистони сатњу сифати муосир барои пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ, мебошад.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани азнавсозї ва таъмири капитали Кўдакистон;

— харидории таљњизот ва анљому асбоби Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Гулистон, кўчаи Истиқлол79 
тел:
(+9923443) 2-32-44, 2-42-23(+99292) 822-29-39

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №33

Сохтмони Аквапарк ва комплекси фароғативу дилхушї

дар шаҳри Гулистон

  Масоҳати умумӣ10 000 м2

Иқтидори лоиҳа500 нафар дар як шабонарӯз.

Намуди иншшотњои аквапарк: Кушода ва пўшида. Сохтмони бина ва иншоотњо кушода ва пушида дар назар аст.

Иншоотҳои зарурӣ: бинои маъмурӣ, бинои меҳмонхона ва хостел, ҳавзҳои кушода ва пўшида, нишебаҳои обӣ, атраксионҳо, қаҳвахонаи обӣ, тарабхона, ҳаммом, саунањо, толори консертӣ, майдони волейбол, теннис ва ғайра.

Аҳолии мақсаднок: аҳолии вилояти Суғд ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ (дар мавсими истироҳатї). Ҳар сол дар давраи тобистону тирамоҳ наздик ба 200 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон ба шаҳри Гулистон ташриф меоранд.

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Аквапарк ва комплекси фароғативу дилхушї дар шаҳри Гулистон
2 Соња Тандурусти ва туризм
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, шаҳри Гулистон, кӯчаи Истиқлол
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 2 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 4 сол,

Истифодабарӣ: 12 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмони комплекси ҳавзҳо, нишебаҳои обӣ, аттраксионҳо, ҳаммом ва саунањо, қаҳвахонаи обӣ, инчунин вобаста ба имкониятҳо нуқтаҳои савдо ва мағозањо ба наќша гирфта шудааст. Дар назар аст, ки дар Аквапарк барои истифодаи њамагуна мизоҷон, новобаста аз  синну сол ва иќтидори онњо, имконият фароњам оварда мешавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъсиси аквапарк:

-дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди инфрасохтори фароғатии кӯдакаконаву оилавии шаҳру вилоят саҳми арзанда мегузорад.

-љолибнокии шањр ва ҷалби сайеҳонро зиёд мегардонад, ки аз ин њисоб маблағҳои иловагӣ ба буҷети шаҳр интиќол дода мешавад

— ба рушди соҳаи туризм дар вилоят мусоидат менамояд.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Аквапарк  то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани лоињасозї ва сохтмони Аквапарк;

— харидории таљњизот ва анљому асбоби Аквапарк;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Аквапарк;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Гулистон, кўчаи Истиқлол79 
тел:
(+9923443) 2-32-44, 2-42-23(+99292) 822-29-39

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №34:

Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар маркази маъмурии ноҳияи Шаҳритуз

 

Хариди лоињавї:

нақлиётии партовкашонї (Камаз) 2 адад.

воситаи махсусгардонидашуда 2 адад.

ќутињои махсусї партовљамъкунї  40 адад

 

Иншоотњои мавҷуда:

— полигон барои гӯронидани ПСМ – 15000 м3, ки дар масофаи 15 км. дур аз маркази шањраки Шањритуз ќарор дорад.

 

 

Иқтидори лоиҳа: Ҳаҷми партовҳои сахти маиши дар як сол 1500 м3

 

 

Ањолии маќсаднок: шаҳрчаи Шаҳритуз

 

1 Номгўи лоиња Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар маркази ноҳияи Шаҳритуз
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳритуз, шаҳраки Шаҳритуз, кӯчаи Н. Хусрав
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 180 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 0,5 сол,

Истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Харидорї намудани воситаи нақлиётӣ ва таљњизоти зарурї, васеъ ва бењтаргардонии низоми ҷамъоварии ПСМ љињати  фаро гирифтани 100%-и шаҳрак бо контейнернҳои ҷамъоварии ПСМ ва боз њам беҳтар намудани самаранокӣ ва шароити меҳнат бо дарназардошти  харидории воситаҳои нақлиётии навини дорои иќтдорњои баланди њосилнокї.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Татбиқи лоиҳаи мазкур барои беҳтар намудани низоми мављудаи муомилоти ПСМ дар ноњияи Шаҳритуз,  рушди инфрасохтори нави ПСМ, кам намудани таъсири манфї ба муњити зист, беҳтар намудани нишондиҳандаҳои экологӣ, кам кардани харољотњо, баланд бардоштани самаранокӣ ва пурзўр намудани мониторинг ва назорати воќеии љараёни муомилот бо ПСМ, имконият фароњам месозад.
10 Иштироки давлат

 

— шарики давлатї дар доираи муњлатњои муќрраршудаи Созишномаи ШДБХ харољотњои шарики хусусиро оид ба таљдид ва харидорї, инчунин дигар пардохтњои дар созишномаи њисобишударо пардохт менамояд
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

-харидори воситаи наќлиётї ва таљњизоти дахлдор;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон ва супоридан;

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳритуз
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

вилояти Хатлон, шаҳраки Шаҳритуз, кучаи. И. Сомонӣ 54
Тел. (+9923240) 2-16-14

Паспорти лоиҳа ШДБХ №35

Сохтмони иншоот ва шабакаи обтаъминкунӣ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов

 

Чоҳҳои обкашї2 адад.

 

Дарозии умумии қубурҳои обтаъминкунӣ500 км

 

Иқтидори лоиҳа:

—       Ањолии маќсаднок – 3150 нафар;

—       миқдори мизоҷон – 850 адад;

—       ҳаҷми обтаъминкунӣ269318,90 м3

 

Арзиши 1 м3оби нушокӣ1,5 сомонӣ

 

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони иншоот ва шабақаи обтаъминкунӣ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати деҳоти Гулхона, деҳаи Тоҷикобод
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 120 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа мазкур сохтмон ва насби 2 адад чоњњои обкашї, инчунин гузаронидани  қубурҳои обтаъминкунї бо дарозии 500 метр барои бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани аҳолии деҳаи Тоҷикобод дар назар дорад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Бо истифода аз механизмҳои ШДБҲ ба шарики хусусӣ додани ҳуқуқи сохтмон ва истифодабарии минбаъдаи шабақи обтаъминкунӣ бо мақсади  таъмини хизматрасонии босифат ба аҳолӣ ҷиҳати дастрас намудани оби тозаи нўшокї.

-Беҳтар намудани сатҳи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

—  Беҳтар намудани имкониятҳои шабакаи обтаъминкунии ноҳия ва таъмири сариваќтии иншоотњо.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  иншоот ва шабакаи обтаъминкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони иншоот ва шабакаи обтаъминкунї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки иншоот ва шабакаи обтаъминкунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон, иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

Паспорт лоиҳаи ШДБХ №36:

Азнавсозии маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ»-и

шаҳри Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов

 

Масоҳати умумӣ2 Га.

Масоҳати бино2000 м2

Миқдори ошёна2 ошёна

Масоҳати умумии майдони варзиши –        10 800 м2

Толори варзиши – 1000 м2

Намудҳои варзиш:  бозиҳои варзишї, футбол, варзиши сабук, гуштин, бокс, волейбол, баскетбол

Ањолии маќсаднок: шаҳри Меҳробод —  15,7 ҳаз. нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳад

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ»-и шаҳри Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 Соња Тандурустї ва варзиш
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов, шаҳри Меҳробод, кўчаи Нурматов
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 140 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳа азнавсозии Маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ», воқеъ дар маркази шаҳри Меҳробод, аз ҷумла варзишгоҳ бо роҳчаи давидан, майдони футбол ва минбари ҷойи нишасти тамошобинон, толорҳои пўшидаи барои варзишӣ сабук, намудҳои гуногуни гуштин, баксетбол ва волейбол, ба нақша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

— таъмини талаботи афзоишёбандаи ањолї ба муассисањои варзишї

— таъмини устуворї ва дастгирии сатњи сињатмандии ањолї ва љорї намудани тарбияи муназзами љисмонии кўдакону наврасон.

— оммавигардонии тарзи њаёти солим байни наврасону љавонон.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  Маљмаа то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмон ва бо анљому асбоби муосир таљхизонидани Маљмаа;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Маљмаа;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

Паспорти лоиҳаи ШДБХ № 37:

Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар ноҳияи Варзоб

 

Сохтмони зарурӣ ва харид:

сохтмони 80 нуқтаи қабули ПСМ,   полигони нав барои гўронидани партов ва анбори воситаҳои нақлиётии махсус.

хариди 7 нақлиёти партовкаш, 3 воситаи нақлиёти махсус ва 350 адад қуттиҳои љамъоварии партов.

 

Иқтидори лоиҳа: ҳаҷми миёнаи партовҳои сахти маишӣ дар як сол – 983,756 м3.

 

Нархномаи ҷамъоварии ПСМ:

— барои аҳолӣ 1,5 сомонӣ.

— барои ташкилотҳои буҷетї 1 м3 — 9,69 сомонӣ.

Ањолии маќсаднок:  аҳолии ноҳияи Варзоб – 87822 нафар

 

1 Номгўи лоиња Идораи муомилоти партовҳои сахти маишӣ дар ноҳияи Варзоб
2 Соња Инфрасохтор
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Варзоб, деҳаи Варзоб – Қалъа
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 1 410 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмонва харид: 1 сол,

Истифодабарӣ: 14 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур гузариш ба механизмҳои муосири ҷамъоварӣ ва содироти ПСМ, љорї намудани таҷрибаи муосири идоракунии муомилоти ПСМ ва автоматикакунонии пардохти њаќи хизматрасонї аз ҷониби аҳолӣ, ба наќша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Татбиқи лоиҳаи мазкур барои беҳтар намудани низоми мављудаи муомилоти ПСМ дар ноњияи Варзоб,  рушди инфрасохтори нави ПСМ, кам намудани таъсири манфї ба муњити зист, беҳтар намудани нишондиҳандаҳои экологӣ, кам кардани харољотњо, баланд бардоштани самаранокӣ ва пурзўр намудани мониторинг ва назорати воќеии љараёни муомилот бо ПСМ, имконият фароњам месозад.

Лоиҳаи мазкур аз мақсаду њадафњои Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзилию коммуналӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2010-2025 бармеояд.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намуданикорњои сохтмонї ва хариди восита ва таљхизоти дахлдор;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

ноҳияи Варзоб, шаҳраки Варзоб-Қалъа

Тел. (+992501700555; 83153521248)

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №38

Барқарор ва азнавсозии Исгоњи насосҳои обкашии №11 дар деҳаи Шурчаи ноҳияи Ёвон

 

Барои бақарор ва таъмир:

—       Трансформатори ТМ 160 кВт – 1 адад

—       Насоси обкашї 18 НДС  -2 адад

—       Муҳаррикҳои барқии СДНЗ-2-16-31-6УЗ 630 кВт 800о/м -2 адад.

—       Таъмири боми истгоњи обкашӣ.

Иқтидорнокӣ0,9 м3/соат.

Иқтидорнокӣ баъди азнавсозӣ2,539 м3/соат.

Иқтидори лоиҳа: Обёрии 489 Га заминҳои кишоварзӣ ва боғу полезї.

Ањолии маќсаднок :– таќрибан 13 хоҷагиҳои дешқонии 6 деҳаҳои ноҳияи Ёвон 

1 Номгўи лоиња Барқарор ва азнавсозии Истгоњи насосҳои обкашии №11 дар деҳаи Шурчаи ноҳияи Ёвон
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Хатлон, ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Норин, деҳаи Шурча
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 300 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Барќарорсозии пойгоҳи обкашї, шабақаи обтаъминкунӣ барои беҳтар намудани обёрии заминњои деҳаҳо, хољагињои дењќонї ва қитъаҳои заминҳои наздиҳавлигии ноҳияи Ёвон бо назардошти муосиргардонї ва ҷорӣ намудани технологияҳои нави обёрии заминњо.

Бо истифода аз механизмҳои ШДБХ пешниҳод намудан ба шарики хусусӣ ҳуқуқи азнавсозии иншооти зикргардида ва шабакаи зарурии обтаъминкунӣ бо назардошти истифодабарии минбаъдаи дарозмуддати он.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Маќсади лоиња — таъмин намудани низоми устувор обтаъминкунӣ ва обпарто, инчунин таъмини шабакаи оберии самараноки 489 Га заминҳои кишоварзӣ ва боғу қитъаҳои наздиҳавлигии ҷамоати деҳоти Норини ноҳияи Ёвон, ки 13 хоҷагиҳои деҳқониро дар бар мегирад.

Бо назардошти татбиқи ин лоиња имкони ташкил намудани  8 ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва амнияти экологӣ, инчунин кам кардани талафоти об ҳангоми интиқол ба даст оварда мешавад.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— барќарорсозї ва муосиргардонии Истгоњи обкашї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон, вилояти Хатлон
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳраки Ёвон, кучаи К.Мирзоев 4

тел:(+99293) 579-41-20

Моб: (+99293) 507-02-01

 

ПаспортилоиҳаиШДБХ №39:

Барқарор ва азнавсозии Истгоњи насосҳои обкашии №12 дар деҳаи Первомайи ноҳияи Ёвон

 

Барои бақароркунї ва таъмир:

 

—       Трансформатори ТМ 160 кВт – 1 адад.

—       Насоси обкашї 20 НДС  -2 адад.

—       Насоси обхушккунї (дренаж) – 2 адад.

—       Муҳаррикҳои барқии СДНЗ-2-16-31-6УЗ 800 кВт 1000о/м -2 адад.

—       Иваз намудани 200 метри қубурҳои фишораш Ø1000 мм.

Иқтидорнокӣ– 2,88 м3/соат.

Иқтидорнокӣ баъди азнавсозӣ4,3 м3/соат.

Иқтидори лоиҳа: Обёрии 957 Га заминҳои кишоварзӣ барои истеҳсоли 31 175 тонна маҳсулоти кишоварзӣ.

 

Ањолии маќсаднок:– таќрибан 182 хоҷагиҳои дешқонии 16 деҳаҳои ноҳияи Ёвон

 

1 Номгўи лоиња Барқарор ва азнавсозии Истгоњи насосҳои обкашии №12 дар деҳаи Первомайи ноҳияи Ёвон
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Хатлон, ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Даҳана, деҳаи Первомай
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 280 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Барќарорсозии пойгоҳи обкашї, шабакаи обтаъминкунӣ барои беҳтар намудани обёрии заминњои деҳаҳо, хољагињои дењќонї ва қитъаҳои заминҳои наздиҳавлигии ноҳияи Ёвон бо назардошти муосиргардонї ва ҷорӣ намудани технологияҳои нави обёрии заминњо.

Бо истифода аз механизмҳои ШДБХ пешниҳод намудан ба шарики хусусӣ ҳуқуқи азнавсозии иншооти зикргардида ва шабақаи зарурии обтаъминкунӣ бо назардошти истифодабарии минбаъдаи дарозмуддати он.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Маќсади лоиња — таъмин намудани низоми устувор обтаъминкунӣ ва обпарто, инчунин таъмини шабакаи оберии самараноки 768 Га заминҳои кишоварзӣ ва боғу қитъаҳои наздиҳавлигии дењањои ҷамоати деҳоти Даҳанаи ноҳияи Ёвон, ки 70 хоҷагиҳои деҳқониро дар бар мегирад.

Бо назардошти татбиқи ин лоиња имкони ташкил намудани  10 ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва амнияти экологӣ, инчунин кам кардани талафоти об ҳангоми интиқол ба даст оварда мешавад.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— барќарорсозї ва муосиргардонии Истгоњи обкашї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки инфрасохтори лоињавї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон, вилояти Хатлон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос шаҳраки Ёвон, кучаи К.Мирзоев 4

тел:(+99293) 579-41-20

Моб: (+99293) 507-02-01

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №40

Ташкили Бунгоњи тиббї дар деҳаи Навбаҳори ноҳияи Зафаробод

 

Масоҳати умумӣ180 м2

 

Миқдори ошёна  – 1 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа:

–      Қабули беморон дар як рузи корї

40 нафар

Ањолии маќсаднок: аҳолии деҳаи Навбаҳор – 3000 нафар ва аҳолии дигар дењањои ҷамоати деҳоти Ҷомӣ

 

1 Номгўи лоиња Ташкили Бунгоњи тиббӣ дар деҳаи Навбаҳори ноҳияи Зафаробод
2 Соња Тандурустӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилоят Суғд, ноҳияи Зафаробод, ҷамоати деҳоти Ҷомӣ, деҳаи Навбаҳор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 47 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмон ва таҷҳизонидани Бунгоњи тиббї барои расонидани хизматрасонињои тиббї бо иќтидори ќабули 40 нафар дар соати кории якрўза дар деҳаи Навбањори ҷамоти деҳоти Љомї пешбинї карда шудааст.

Сохтмони мазкур бояд дар доираи қонунгузории љорї дар самти  сохтмон ва архитектураи шањрсозї ба роҳ монда шавад. Иншооти лоињаи ШДБХ бояд бо таҷҳизотҳои босифати тиббї муљљањаз гардонида шавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Њадафи лоиња ин сохтмони муассисаи тиббї љињати таъмини хизматрасонињои аввалияи тиббї-санитарї ба ањолии дењањои маќсаднок.

Лоиҳа иљрои вазифаҳои зеринро дар назар дорад:

— Мутобиќи талаботњои санадњои меъёрї ташкил намудани шабакаи нуќтањои хизматрасонии тиббї;

— Таъмини хизматрасонии босифати ёрии тиббї;

— Беҳтар намудани сатњи саломатии аҳолї.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  Бунгоњи тиббї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Бунгоњи тиббї;

— харидории таљњизот барои Бунгоњи тиббї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Бунгоњи тиббї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафарободи вилояти Суѓд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Зафаробод (маркази маъмурии ноњия), хиёбони И.Сомонӣ 37 
Тел. (3452) 5-22-44; 5-25-24;(+99292) 965-88-88(Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

 

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №41:

Сохтмони Мактаби миёна дар маркази ноҳияи Зафаробод

 

Масоҳати умумӣ1,5 Га.

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Иншоотҳои лоиҳавӣ:

Синфхонаҳо – 2200 м2  

Ошхона – 240 м2

Толори варзишӣ – 375 м2

Маҷлисгоҳ — 240 м2

 

Иқтидори лоиҳа1200 талаба дар як сол

Ањолии маќсаднок:  аҳолии шаҳраки Зафаробод –18000 нафар.

 

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Мактаби миёна дар маркази ноҳияи Зафаробод
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Зафаробод
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 600 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмон ва идоракунии минбаъдаи мактаби миёна дар деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти Равшан барои 600 нафар талаба бо бо риояи талаботу стандартҳои сохтмонї ва идоракунии муассисаҳои таълимї  дар доираи механизми ШДБХ   пешбини карда шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

·         Ташкили ҷойҳои нави таълимӣ барои кудакони синни мактабии ҷамоати деҳоти Равшан

•       Дастрасии наздики кўдакону наврасон ба таҳсилоти миёна;

•       Коҳиш додани фишори фаъолияти мактабҳои деҳаҳои наздик

•       Бењтаргардонии инфрасохтори ноҳия;

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  мактаби ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафарободи вилояти Суѓд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Зафаробод (маркази маъмурии ноњия), хиёбони И.Сомонӣ 37 
Тел. (3452) 5-22-44; 5-25-24;(+99292) 965-88-88(Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №42:

Бо оби нўшоки таъмин намудани ањолии љамоати дењоти Ҷомии ноҳияи Зафаробод

 

Чоҳҳои обкашї2 адад.

Дарозии умумии қубурҳои обтаъминкунӣ1000 метр.

Бунёди иншшотњои лоињавї:

—       2 Истгоњи обкашӣ, ҳар якеаш бо иқтидори 10 м3./соат

—       Шабақаи қубурҳои обгузар

—       10000 зарф бо ҳаҷми 60 м3.

 

Иқтидори лоиҳа: аҳолии деҳаи Зарафшон–1700 нафар. Ҳаҷми обтаъминкунӣ – 170 м3;

 

Арзиши 1 м3оби нушокӣ1,09 сомонӣ

 

 

1 Номгўи лоиња Бо оби нўшоки таъмин намудани ањолии љамоати дењоти Ҷомии ноҳияи Зафаробод
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Зафаробод, ҷамоати деҳоти Ҷомӣ, деҳаи Зарафшон
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 170 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон ва барқароркунӣ: 1 сол

Истифодабарӣ: 16 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 12 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Барқарорсозии чоҳҳои амудӣ ва шабакаҳои таъмини оби нўшокӣ ба аҳолӣ ва бо ин васила беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналӣ ва таъмини босифати оби нўшокӣ ба аҳолӣ тибқи Барномаи таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз механизмњои ШДБХ.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии давлатӣ ба аҳолӣ, таъмини аҳолӣ бо оби нўшокии дастрас ва баландсифат. Беҳтар намудани сатњи саломатӣ ва зиндагии ањолї.

Бењтаргардонии имконоти шабакаҳои оби нўшокии ноҳия, таъмири саривақтии иншоотҳо, пурзур намудани самаранокии фаъолияти ширкати таъминкунандаи оби нўшокӣ ва таъмини устувории молиявии он.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифодаи инфрасохтори лоињавї, аз љумла таъмини коршоямии мунтазам ва фаъолияти самарабахши шабака;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафарободи вилояти Суѓд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Зафаробод (маркази маъмурии ноњия), хиёбони И.Сомонӣ 37 
Тел. (3452) 5-22-44; 5-25-24;(+99292) 965-88-88(Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

Паспорти лоиҳа ШДБХ №43:

Сохтмони Кўдакистони нави замонавӣ дар деҳаи Санҷидзори шаҳри Конибодом

 

Масоҳати умумӣ400 м2

 

Миқдори ошёна1 ошёна

 

Миқдори иншоотҳои зарурӣ:

Синфхонаҳо–150 м2

Ошхона–60 м2

Майдончаи кудакона–80 м2

 

Иқтидори лоиҳа80 кўдак дар як сол

Ањолии маќсаднок:  ањолии деҳаи Санҷидзор

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони Кўдакистони нави замонавӣ дар деҳаи Санҷидзори шаҳри Конибодом
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ, деҳаи Санҷидзор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 610 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 16 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 12 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмони кӯдакистони нав дар деҳаи Санљидзор, инчунин таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагона шањри Конибодом ба миќдори 80 ҷой ва таъмини маркази маъмурии ноҳия бо кўдакистони сатњу сифати муосир љињати пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодоми вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Конибодом, кўчаи Ю.Ёдгоров 73 
тел:
(+9923467) 2-22-44,(+992 92) 829-95-90  (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №44:

Азнавсозии пурраи Кўдакистони №10 дар деҳаи Лоҳутии

шаҳри Конибодом

 

Масоҳати умумӣ0,31 Га

Миқдори ошёна –  1 ошёна

Иншооти аввалия  — Кўдакистони №10

Соли ба истифодадиҳӣ – 1953 сол.

Миқдори ошёна баъди азнавсозӣ – 1 ошёна

Иншоотҳои лоиҳавӣ:

Синфхонаҳо – 120 м2

Ошхона – 100 м2

Толори варзишӣ – 600 м2

Маҷлисгоҳ – 60 м2

 

Иқтидори лоиҳа – 120  кўдак дар як сол

Ањолии маќсаднок:  деҳаи Лоҳутӣ бо аҳолии 6000 нафар ва деҳаҳои ҳамсарҳади ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии пурраи Кӯдакистони №10 дар деҳаи Лоҳутии шаҳри Конибодом
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суѓд, шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ, деҳаи Лоҳутӣ, кўчаи А.Қодиров 61
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 110 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозї: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ азнавсозии пурраи кӯдакистон дар деҳаи Лоњутї, бо дарназардошти таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шавад
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагонаи шањри Конибодом ба миќдори 120 ҷой ва таъмини маркази маъмурии ноҳия бо кўдакистон сатњу сифати муосир љињати пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани азнавсозии Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодоми вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Конибодом, кўчаи Ю.Ёдгоров 73 
тел:
(+9923467) 2-22-44,(+992 92) 829-95-90  (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

Паспортилоиҳаи ШДБХ №45:

Сохтмони Маркази дарёфт ва таълими кӯдакони болаёқат ва рушди истеъдодҳо дар шаҳри Конибодом

 

Масоҳати умумӣ  0,87 Га

 

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Синфхона — 480 м2

 

Иқтидори лоиҳа 300 кӯдак дар як сол

 

Ањолии маќсаднок: шаҳр ва деҳаҳои ноҳияи Конибодом бо ањолии умумии 209,6 ҳазор нафар

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони Маркази дарёфт ва таълими кӯдакони болаёқат ва рушди истеъдодҳо дар шаҳри Конибодом
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматраснии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шаҳри Конибодом,  кўчаи О.Манонов
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 610 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 11 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Сохтмон ва ташкили Маркази мазкур барои рушди низоми дастгирии рўҳониву таълимии кўдакони болаёқат ва дорои зеҳни баланд ба нақша гирифта шудааст.

Тибќи лоиҳаи мазкур дар назар аст, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмон ва идоракунии минбаъдаи Марказ дар маҳалаи аҳолинишини шаҳри Конибодом бо рияои талаботњои муосир ва муќаррароти қонунгузории амалкунанда, ба роњ монда шавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

·         фароҳам овардани шароити муносиб барои ошкор намудан ва минбаъд омўзиш, рушд, тарбия ва дастгирї намудани кӯдакони болаёқат;

·         такмил додани низоми мақсадноки ошкор ва интихоб намудани кўдакони болаёқат;

·         ташкили шароити њамаљонибаи мусоид барои рушди зењнї ва инкишофи руњониву ҷисмонии кўдакон;

·         њавасмандгардонии фаъолияти эҷодии кӯдакони болаёқат;

·         такмил додани заминаи моддию техникӣ ва таълимию методикї барои корбарї бо кўдакони болаёқат;

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  Маркази ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Марказ;

— харидории таљњизот ва асбобу анҷом барои Марказ;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодоми вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Конибодом, кўчаи Ю.Ёдгоров 73 
тел:
(+9923467) 2-22-44,(+992 92) 829-95-90  (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №46:

Азнавсозии беморхонаи деҳотии №1-и ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ,

шаҳри Конибодом

 

Масоҳати умумӣ1,4 Га

Иншооти аввалия  – Беморхонаи деҳотии №1 бо 41 кати хоб. Бинои 1 ошёна ва иншоотҳои ёрирасон.

Соли баистифодадиҳӣ: 1958 сол.

Иқтидори лоиҳа:

–      Миқдори катҳои беморон  41 дона

–      Қабули беморон дар як рӯзи корӣ 41 нафар

 

Ањолии маќсаднокҷамоати деҳоти Лоҳутӣ  – 21,2  ҳазор нафар, инчунин аҳолии ноҳияҳои ҳамсарҳад

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии беморхонаи деҳотии №1-и ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом
2 Соња Тандурустӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ, деҳаи Ҷахонзеб, кӯчаи Т.Каримов 11
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 560 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 16 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа дар назар аст, ки азнавсозии беморхонаи деҳотии №1 дар деҳаи Ҷаҳонзеб барои қабул намудани 41 нафар ањолии ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ дар як баст таъмин карда шавад. Азнавсозї ва корҳои сохтмонї бояд бо дарназардошти талабот ва меъерҳои сохтмонию шаҳрсозӣ амалї гардад. Иншооти ШДБХ бояд бо таҷҳизотҳои босифати тиббї ҷиҳозонида шавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

—          азнавсозии муассисаи тиббӣ барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарї ба аҳолии деҳот бо сатњу сифати баланд.

—          Мутобиќи талаботњои санадњои меъёрї ташкил намудани шабакаи нуќтањои хизматрасонии тиббї;

— Таъмини хизматрасонии босифати ёрии тиббї;

—          Беҳтар намудани сатњи саломатӣ ва зиндагии аҳолї.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  (ва ё иљораи)  Беморхона то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Беморхона;

— харидории таљњизот барои Беморхона;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Беморхона;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодоми вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Конибодом, кўчаи Ю.Ёдгоров 73 
тел:
(+9923467) 2-22-44,(+992 92) 829-95-90  (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №47:

Азнавсозии пурраи беморхонаи деҳотии №2 ҷамоати деҳоти Э.Шарифови шаҳри Конибодом

 

Масоҳати умумӣ1,2 Га

 

Иншооти аввалия  – Беморхонаи деҳотии №2 барои 31 кати хоб. Бинои 1 ошёна ва иншоотҳои ёрирасон.

 

Соли баистифодадиҳӣ: 1957 сол.

 

Иқтидори лоиҳа:

–      Миқдори катҳои беморон  31 дона

–      Қабули беморон дар як рӯзи корӣ 31 нафар

 

Ањолии маќсаднок: ҷамоати деҳоти Шарифов  – 25,9  ҳазор нафар, инчунин аҳолии ноҳияҳои ҳамсарҳад

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии пурраи беморхонаи деҳотии №2 ҷамоати деҳоти Э.Шарифови шаҳри Конибодом
2 Соња Тандурустӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти Суғд, шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Э. Шарифов, деҳаи Маҳрам, кўчаи К.Мирзоалиев 1
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 460 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа дар назар аст, ки азнавсозии беморхонаи деҳотии №1 дар деҳаи Маҳрам барои қабул намудани 31 нафар ањолии ҷамоати деҳоти Э. Шарифов дар як баст таъмин карда шавад. Азнавсозї ва корҳои сохтмонї бояд бо дарназардошти талабот ва меъерҳои сохтмонию шаҳрсозӣ амалї гардад. Иншооти ШДБХ бояд бо таҷҳизотҳои босифати тиббї ҷиҳозонида шавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

—          азнавсозии муассисаи тиббӣ барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарї ба аҳолии деҳот бо сатњу сифати баланд.

—          Мутобиќи талаботњои санадњои меъёрї ташкил намудани шабакаи нуќтањои хизматрасонии тиббї;

— Таъмини хизматрасонии босифати ёрии тиббї;

—          Беҳтар намудани сатњи саломатӣ ва зиндагии аҳолї.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  (ва ё иљораи)  Беморхона то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Беморхона;

— харидории таљњизот барои Беморхона;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Беморхона;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодоми вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Конибодом, кўчаи Ю.Ёдгоров 73 
тел:
(+9923467) 2-22-44,(+992 92) 829-95-90  (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №48:

Сохтмони Кўдакистони нави замонавӣ дар ҷамоати деҳоти Нушори ноҳияи Тоҷикобод

 

Масоҳати умумӣ1285метри мурабба

 

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Миқдори иншоотҳо:

Синфхонаҳо–460 м2а

Ошхона–125 м2

Майдончаи кўдакона–270 м2

 

Иқтидори лоиҳа230 кўдак дар як сол

Ањолии маќсаднок:  ҷамоати деҳоти Нушор

 

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони Кўдакистони нави замонавӣ дар ҷамоати деҳоти Нушори ноҳияи Тоҷикобод
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии ичтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати деҳоти Нушор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 450 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 15 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмони кӯдакистони нав дар љамоати дењоти Нушор, инчунин таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шавад
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагонаи ноҳия Тољикобод ба миќдори 230 ҷой ва таъмини маркази маъмурии ноҳия бо кўдакистон сатњу сифати муосир љињати пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Тоҷикобод (маркази ноҳия), кучаи Сомонӣ 10 
Тел: (+992 93) 997-47-20(+99293)3909992 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

Паспорт проекта ГЧП №49:

Сохтмони НБО хурди «Нушор» бо иқтидорӣ 220 кВт

дар ноҳияи Тоҷикобод

 

Иншооти аввалия – НБО хурди «Нушор» бо 1 аргрегати (220 кВт)

 

Иқтидори лоиҳа:

—       Аҳолии деҳот 13000 нафар;

— Истеҳсоли барқ – 950400 кВт/с

 

Корњои иловагӣгузаронидани канал ва қубурҳо бо дарозии 570 метр.

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони НБО хурди «Нушор» бо иқтидорӣ 220 кВт дар ноҳияи Тоҷикобод
2 Соња Энергетика
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Тоҷикобод, деҳаи Нушори боло
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 210 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсози ва сохтмон 1,5 сол;

Истифодабарӣ: 15 сол;

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Ќитъаи НБО-и хурди «Нушор» дар деҳаи Нушори боло дар масофаи 8км дур аз маркази ноҳияи Тоҷикобод ҷойгир аст. Тавассути лоиҳа таъмини аҳолии ноҳия Тоҷикобод бо қувваи барқ, ки 2500  хоҷагӣ ва 13000 нафар аҳолиро дар бар мегирад, пешбинї шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Талаботи маҳалаҳои аҳолинишини ноҳияи Тоҷикобод 101 000 кВт қувваи барқро ташкил медињад. Дар доираи лоиња сохтмони НБО-и хурди «Нушор» ин зарурати маҳалҳои аҳолинишини ҷамоатҳои Нушор ва Ширинчашма бо нерўи барқ бояд таъмин карда шавад.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  НБОи хурд то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани корњои авзнавсозї ва барќароркунї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки НБО-и хурд;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Тоҷикобод (маркази ноҳия), кучаи Сомонӣ 10 
Тел: (+992 93) 997-47-20(+99293)3909992 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия )

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №50:

Сохтмони мактаби миёна дар деҳаи Хоҷабеҳоби ноњияи Рўдаки

 

Масоњати умумї0,35 Га

Нишондоди ошёна – 1

Иншоотњои лоиҳавї:

Синфхонањо – 4 адад.

Ошхона– 24  м2

Толори варзишї – 150 м2

Толори маљлисї -100 м2

Иќтидори лоиҳа100  адад хонанда дар 1 сол

Ањолии маќсаднок: дењаи Ходжабехоб бо ањолии 2540 нафар

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони мактаби миёна дар

деҳаи Хоҷабеҳоби ноњияи Рўдаки

2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Эсанбой, деҳаи Хоҷабехоб
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 35 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5сол

истифодабрї: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 14 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмон ва идоракунии минбаъдаи мактаби миёна дар деҳаи Хоҷабехоби ҷамоати деҳоти Эсанбой барои 100 нафар талаба бо риояи талаботу стандартҳои сохтмонї ва идоракунии муассисаҳои таълимї  дар доираи механизми ШДБХ   пешбини карда шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

·         Ташкили ҷойҳои нави таълимӣ барои кудакони синни мактабии ҷамоати деҳоти Эсанбой

•       Дастрасии наздики кўдакону наврасон ба таҳсилоти миёна;

•       Коҳиш додани фишори фаъолияти мактабҳои деҳаҳои наздик

•       Бењтаргардонии инфрасохтори ноҳия;

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  мактаби ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рўдаки
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳраки Сомониён (маркази ноњия)

Тел: (+992900) 06-70-72

(+992907) 75-65-56(Мудири бахши  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Њукумати ноњия)

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №51:

Сохтмони мактаби миёна дар деҳаи Зарчашмаи ноҳияи  Рўдаки

Масоњати умумї0,8 Га

Нишондоди ошёна – 1

Иншоотњои лоиҳавї:

Синфхонањо – 4 адад.

Ошхона– 42  м2

Толори варзишї – 120 м2

Толори маљлисї -110 м2

Иќтидори лоиҳа100  адад хонанда дар 1 сол

Ањолии маќсаднок: дењаи Зарчашма бо ањолии 2540 нафар

 

1 Номгуи лоиҳа Сохтмони мактаби миёна дар

Деҳаи Зарчашмаи ноҳияи Рӯдаки

2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) ноҳияи Рудаки, ҷамоати деҳоти Эсанбой, деҳаи Зарчашма,
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 35 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабрї: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 14 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Тибќи лоиҳа сохтмон ва идоракунии минбаъдаи мактаби миёна дар деҳаи Зарчашмаи ҷамоати деҳоти Эсанбой барои 100 нафар талаба бо риояи талаботу стандартҳои сохтмонї ва идоракунии муассисаҳои таълимї  дар доираи механизми ШДБХ   пешбини карда шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња ·         Ташкили ҷойҳои нави таълимӣ барои кудакони синни мактабии ҷамоати деҳоти Эсанбой

•       Дастрасии наздики кўдакону наврасон ба таҳсилоти миёна;

•       Коҳиш додани фишори фаъолияти мактабҳои деҳаҳои наздик

•       Бењтаргардонии инфрасохтори ноҳия;

10 Иштироки давлат -пешнињоди њуќуќи истифодаи  мактаби ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/шакли ШДБХ — сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа(Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рўдаки
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос Шаҳраки Сомониён (маркази ноњия)

Тел: (+992900) 06-70-72

(+992907) 75-65-56 (Мудири бахши  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Њукумати ноњия)

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №52

Бо оби нўшоки таъмин намудани ањолии љамоати дењоти Эсанбойи ноњияи Рўдаки

 

Дарозии умумии хати ќубурњои обї

6500 м

Хусусияти ќубурњо —  ќубурњои пластикї диаметраш 50  мм.

Бунёди иншшоти лоињавї:

— 2 адад Истгоњи насоси обкашї, њар якеаш бо иќтидорї 20 м3./соат

— шабакаи ќубурњои обтаъминкунї

— 2 адад резервуар

Иќтидори лоиња: ањолии маќсадноки дењаи Пистазор – 1570 нафар; Њаљми обтаъминкунї – 150 м3;

Арзиши 1 м3 оби нўшокї — 4,0 сомони

 

1 Номгўи лоиња Бо оби нўшоки таъмин намудани ањолии љамоати дењоти Эсанбойи ноњияи Рўдаки
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Ноњияи Рўдаки, љамоати дењоти  Эсанбой, дењаи Пистамазор
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 210 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол

Истифодабрӣ: 18 лет

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 13 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Гузаронидинаи хати ќубурњои оби нўшокї бо дарозии 6,5 км аз дарёи Кофарнињон то ба дењаи Пистамазор, бо дарназардошти хобонидани ќубурњои пластикии диаметраш 50 мм ва сохтмони 2 адад резервуари њачми њар кадомаш 100 метри кубї дар доираи Барномаи бо оби нўшокї таъмин намудани ањолии Љумњурии Тољикистон
9 Маќсад ва вазифањои лоиња Баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии давлатӣ ба аҳолӣ, таъмини аҳолӣ бо оби нўшокии дастрас ва баландсифат. Беҳтар намудани сатњи сиҳатмандї ва зиндагии ањолї.

Бењтаргардонии имконоти шабакаҳои оби нўшокии ноҳия, таъмири саривақтии иншоотҳо, пурзур намудани самаранокии фаъолияти ширкати таъминкунандаи оби нўшокӣ ва таъмини устувории молиявии он.

10 Иштироки давлат -пешнињоди њуќуќи истифодаи  инфрасохтори лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифодаи инфрасохтори лоињавї, аз љумла таъмини коршоямии мунтазам ва фаъолияти самарабахши шабака;

12 Намуди созишнома/шакли ШДБХ — сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа(Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рўдаки
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълумот барои тамос Шаҳраки Сомониён (маркази ноњия)

Тел: (+992900) 06-70-72

(+992907) 75-65-56(Мудири бахши  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Њукумати ноњия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорти лоињаи ШДБХ №53

Сохтмони Маркази рўзона барои кўдакони дорои маъюбият  дар шањри Хоруѓ

Масоҳати умумӣ900 м2.

 

Миқдори ошёна – 3 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа:

—         Ќабули кўдакони дар 1 рўз100

 

Ањолии маќсаднок: Шањри Хоруѓ бо ањолии 30000 нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади шањр

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Маркази рўзона барои кўдакони дорои маъюбият  дар шањри Хоруѓ
2 Соња Тандурустї
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Шањри Хоруѓ, кўчаи Шокирѓиз
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 90 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарї: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 6 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Татбиќи лоињаи мазкур сохтмон ва таљњизонидани Маркази рўзона барои кўдакони дорои маъюбият  дар шањри Хоруѓ, бо маќсади таъмини хизматрасонии махсус ба ањолї, аз љумла ба кўдакони маъюб љињати мутобиќгардонии сатњи иљтимоии онњо, дар назар дорад.

Сохтмони мазкур бояд дар доираи қонунгузории љорї дар самти  сохтмон ва архитектураи шањрсозї ба роҳ монда шавад. Иншооти лоињаи ШДБХ бояд бо молу анљом ва таҷҳизотҳои босифати маишї ва жар њолати зарурї таљњизоти тиббї муљљањаз гардонида шавад.

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

— Дастгирї дар мутобиќгардонии  кўдакон маъюб ба муносибатњои иљтимої, ки аксари вақт аз муоширату муносибат бо хамсолони худ мањруманд

— Таъмини дастгирии падару модарон ва оилањо тариќи нигоњубин ва бачабонии рўзонаи кўдакони маъюби онњо.

— Ташкили фазои мусоид ва шароитњои муносиб барои кўдакони маъюб  дар радифи гузаронидани таълиму тарбияи малакаи иљтимої-маишї ва муоширату муносибат, инчунин сабки рафтор ва фаъолнокии сатњи доништалабї

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  Маркази ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Марказ;

— харидории таљњизот барои Марказ;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Марказ;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон, иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шањри Хоруѓ
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шањри Хоруѓ, кўчаи Ленин 26

Тел: +992501263338

+992 935331311 (Бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати шањр)

 

Паспорти лоиҳаи ШДБҲ №54

Сохтмони мактаби миёнаи №4 дар шањри Хоруѓ

 

Масоҳати умумӣ10000 м2.

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Иншоотҳои лоиҳавӣ:

Синфхонаҳо – 2000 м2 

Ошхона – 100 м2

Толори варзишӣ – 1200 м2

Маҷлисгоҳ — 300 м2

 

Иқтидори лоиҳа700 талаба дар як сол

Ањолии маќсаднок: Шањри Хоруѓ бо ањолии 30000 нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади шањр

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони мактаби миёнаи №4 дар шањри Хоруѓ
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Шањри Хоруѓ, кўчаи                            С. Олимназаров
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 250 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмонн: 2 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 14 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳаи мазкур сохтмони мактаби миёнаи №4 дар ҳудуди ањолнишини щањри Хоруѓ барои ___ талаба бо дарназардошти идораи минбаъдаи муассисаи таълимї мувофиқи талаботњои қонунгузорӣ ва меъёрњои амалисозии фаъолияти тањсилоти миёна, бо истифодаи механизмҳои ШДБХ ба нақша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

·         Ташкили ҷойҳои нави таълимӣ барои кудакони синни мактабии шањри Хоруѓ

•       Дастрасии наздики кўдакону наврасон ба таҳсилоти миёна;

•       Коҳиш додани фишори фаъолият дар мактабҳои деҳаҳои наздик

•       Бењтаргардонии инфрасохтори ноҳия;

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  мактаби ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон, иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шањри Хоруѓ
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шањри Хоруѓ, кўчаи Ленин 26

Тел: +992501263338

+992 935331311 (Бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати шањр)

 

Паспорти лоиҳаи ШДБХ №55

Сохтмони Кўдакистон дар шањри Хоруѓ

 

Масоҳати умумӣ600 м2

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Миқдори иншоотҳо:

Синфхонаҳо – 6 адад. 

Ошхона – 150 м2

Майдончаи варзишӣ – 250 метри мурабба

 

Иқтидори лоиҳа250 кӯдак дар як сол

 

Ањолии маќсаднок: Шањри Хоруѓ бо ањолии 30000 нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади шањр

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони Кўдакистон дар шањри Хоруѓ
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Шањри Хоруѓ, мањаллаи А. Љомї кўчаи Мичурин
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 200 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 17 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 3 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмони кӯдакистони нав дар шањри Хоруѓ, инчунин таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шаванд.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Баланд бардоштани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои зарурии иҷтимоӣ тибқи ҳадафҳои стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Вазифаи лоиња — таъмин намудани  шањри Хоруѓ бо муассисаи томактабии муосир барои фароњамсозии имконот љињати таҳсилоти томактабии аҳолӣ.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шањри Хоруѓ
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шањри Хоруѓ, кўчаи Ленин 26

Тел: +992501263338

+992 935331311 (Бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати шањр)

 

Previous articleТаъмин намудани аҳолии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо оби нӯшокии тоза
Next article
Администратор сайта

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here